อิฐบล็อก คุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งตรงเวลา

การคำนวณ ค่า u value คอนกรีตบล็อก

ตัวอย่างการคำนวณ ค่า U value

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม ( W/m2 c) คอนกรีตบล็อกวงกลม

 

ตามประกาศกระทรวงพลังงาน ตารางที่ 1.1 ค่าความต้านทานความร้อนของฟีล์มอากาศสำหรับผนังอาคาร

ค่า Ri = 0.12 , ค่า Ro =0.044

Rt = Ro + R + Ri + R อื่นๆ โดย ค่า R หาจาก ความหนาผนัง / ค่า K

R ของ อิฐตัน FAST BRICK = 0.07 m/ 0.726 = 0.096

Rt = 0.26+0.042 = 0.302

ค่า R ของปูนฉาบ (ซิเมนต์ผสมทราย ) จาก ตารางที่ 1.3 ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน ตามประกาศกระทรวงพลังงาน ค่า k = 0.72 ที่ฉาบความหนา 3 ซม (ด้านละ 1.5 cm. )

R ปูนฉาบ = 0.03 /0.72 = 0.042

R ของ คอนกรีตบล็อก 7 ซม = 0.07 m/ 0.436 = 0.16

ค่า ความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศ R= 0.148   ( 20 มิลลิเมตร )

Rt =0.324 + 0.042+0.148 = 0.514

R ของ คอนกรีตบล็อก 9 ซม = 0.07 m/0.456 =0.153

ค่า ความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศ R= 0.148 ( 20 มิลลิเมตร )

Rt =0.317+0.042+0.148 =0.507

R ของคอนกรีตบล็อก 14 ซม. (ใช้ค่า K = 0.456 ของคอนกรีตบล็อก 9 ซม)

= 0.14/0.456 = 0.307
ค่า ความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศ R= 0.16 ( 100 มิลลิเมตร )

Rt =0.471+0.042+0.16 =0.673

R ของคอนกรีตบล็อก 19 ซม. (ใช้ค่า K = 0.456 ของคอนกรีตบล็อก 9 ซม)

= 0.19/0.456 =0.417

ค่า ความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศ R= 0.16 ( 100 มิลลิเมตร )

Rt = 0.581 + 0.042+0.16= 0.783

ค่า U = 1 /Rt   ( รวมผนังฉาบ )

ค่า U ของ อิฐตัน FAST BRICK = 1/0.302 = 3.31 w/m2 .c

ค่า U ของ คอนกรีตบล็อก 7 cm.  = 1/0.514 = 1.945 w/m2 .c

ค่า U ของ คอนกรีตบล็อก 9 cm. = 1/0.507= 1.972 w/m2 .c

ค่า U ของ คอนกรีตบล็อก 14 cm. = 1/0.673= 1.485 w/m2 .c

ค่า U ของ คอนกรีตบล็อก 19 cm. = 1/0.783= 1.28 w/m2 .c

 

ตัวอย่าง ค่า U ของอิฐมวลเบา ความหนาแน่น 620 กก./ ลบม.

นำค่า K = 0.18 จาก ตารางที่ 1.3 ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของวัสดุต่างๆ

R ของอิฐมวลเบา = 0.075 /0.18 = 0.416   (อิฐมวลเบาความหนา 7.5 cm)

R ของปูนฉาบอิฐมวลเบา = 0.02/0.326 =0.061

U = 1 / (0.044 + 0.416 +0.12+ 0.061) = 1.56 w/m2.c


 

อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค
อิฐ บล็อก อิฐบล็อก บล็อค อิฐบล็อค